06-30576816 info@triggerrijden.nl

Artikel 1
Omschrijving begrippen
In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
Triggerrijden.nl: het bedrijf dat de trigger verhuurt.
Trigger: het voertuig, onderwerp zijnde van de huurovereenkomst.
Huurder: de rechts- of natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Verhuurder: de rechts- of natuurlijke persoon die namens triggerrijder.nl de huurovereenkomst sluit.
Chauffeur: de feitelijke bestuurder van de trigger.
Huurovereenkomst: het in 2-voud opgemaakte document dat door zowel huurder als verhuurder wordt ondertekend.
Bedrijfsruimte: het bedrijf waar triggerrijden.nl is gehuisvest en waar de trigger in ontvangst wordt genomen
Schade: vermogensschade door verhuurder geleden, zowel direct als indirect ten gevolge van:
a. beschadiging en schade aan onderdelen van de trigger niet veroorzaakt door normale slijtage.
b. vermissing van de trigger of van onderdelen daarvan. Kosten van vervanging van de trigger worden ook hiertoe gerekend, alsmede de derving van huurinkomsten.
c. door de trigger aan personen en goederen toegebrachte schade, waarvoor de verhuurder of aansprakelijkheidsverzekeraar van de trigger aansprakelijk is.
d. Beslaglegging op de trigger.

Artikel 2
Huurprijs en duur van de huur
1.De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en de prijs zoals deze in de huurovereenkomst zijn vastgelegd. Huurder is verplicht de trigger op het in de huurovereenkomst afgesproken tijdstip bij de bedrijfsruimte te retourneren.
2.Alleen met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder is het huurder toegestaan de trigger buiten de openingstijden van de verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor het ontstaan van alle mogelijke schade zoals beschreven in Artikel 1, tot op het tijdstip dat verhuurder de trigger daadwerkelijk in ontvangst heeft kunnen nemen en heeft kunnen inspecteren.
3.Indien het in de huurovereenkomst afgesproken tijdstip van inlevering wordt overschreden is huurder verplicht boven het afgesproken huurbedrag een bedrag van
€ 100,- per dag te betalen, waarbij ook een dagdeel geldt als dag. E.e.a dient los te worden gezien van een evt. in rekening gebracht bedrag voor geleden schade. De genoemde € 100,- wordt niet in rekening gebracht als de overschrijding van huurperiode het gevolg is van aantoonbare overmacht.
4.Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.
5.Huurder is bij overschrijding van de huurperiode verplicht onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met verhuurder.

Artikel 3
Reserveren
Een reservering van een trigger heeft pas plaatsgevonden als deze door verhuurder aan huurder schriftelijk is bevestigd met vermelding van het huurbedrag en huurperiode, en huurder daarna schriftelijk gemeld heeft met het genoemde akkoord te gaan en de aanbetaling is ontvangen. Bovendien moet de akkoordverklaring binnen 2 dagen bij verhuurder zijn ontvangen.

Artikel 4
Betaling
1.Betalingen geschieden contant of van te voren per bank.
2. Als de reservering schriftelijk bevestigt is, dient er een aanbetaling van 30% van het totale huurbedrag, van tevoren zijn te betaald.
3.Voor aanvang van de huurperiode wordt betaling verlangd van het totale huurbedrag en de waarborgsom van € 150,00 per trigger en de waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd dan bekend is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet te boven gaat. In dat geval wordt het resterende deel van de waarborgsom geretourneerd.
4.Verhuurder kan in afwijking van sub 3 besluiten dat het huurbedrag bij het retourneren van de trigger mag worden betaald. Indien de huurder dan niet meteen betaald is deze van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
5.Indien de huurder na sommatie het verschuldigde bedrag niet betaalt, zullen daarenboven incassokosten in rekening worden gebracht, dit zijn alle kosten die verhuurder in recht maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 5
Annulering
Bij annulering, anders dan overmacht, geldt het volgende:
a. Is het een annulering betreft de weersomstandigheden dat er geen trigger tocht gedaan kan worden, mag er een andere datum gepland worden.
b. Is de annulering, om wat voor reden ook (buiten overmacht om), kan dit kosteloos uiterlijk tot 7 werkdagen voor geplande datum. De reden in sub a genoemd, valt niet onder de reden betreft kosteloos annuleren.

 

Artikel 6
Gebruikskosten
Voor rekening van huurder zijn: de tijdens de huurperiode aan het gebruik van de trigger verbonden kosten zoals eventuele parkeergelden en verkeersovertredingen.

Artikel 7
Gebruik van de trigger
1.Huurder gaat op zorgvuldige wijze met de trigger om en gebruikt deze overeenkomstig zijn bestemming.
2.Huurder moet minimaal 21 jaar zijn en minimaal 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs, categorie B. Wanneer u de trigger ophaalt, dient een geldig rijbewijs te worden overlegd, die zal worden gekopieerd.
3.Alleen personen die in de huurovereenkomst als chauffeur of eventueel tevens als huurder zijn aangeduid, mogen de trigger besturen. Het is de huurder niet toegestaan de trigger ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als chauffeur in de huurovereenkomst is vermeld.
4.Huurder dient er zich steeds van bewust te zijn dat de trigger een 3-wielig voertuig is dat vraagt om een aangepaste snelheid, m.n. in bochten.
5.Huurder moet zich houden aan de wettelijke bepalingen t.a.v. verkeersregels, het dragen van gordels en het maximaal aantal te vervoeren medereizigers.
6.Huurder dient te alle tijde door zijn weggedrag te anticiperen op de medeweggebruikers, rekening houdend met de bijzondere aard van de trigger.
7.Het is de huurder verboden af te wijken van de meegekregen route. Dit ook i.v.m. verzekering.
8.Huurder is verplicht de trigger in oorspronkelijke staat, zoals bij aanvang van de huurovereenkomst is vastgesteld, bij de verhuurder terug te brengen.
9.Het is huurder niet toegestaan lifters mee te nemen, de trigger te gebruiken voor wedstrijden of aan derden in onderhuur of gebruik af te staan, alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen (geldt voor de bestuurder van de trigger), met de triggers tegen elkaar aan te botsen.
10.Huurder dient bij vermissing of ontvreemding van de trigger onmiddellijk verhuurder hiervan in kennis te stellen en tevens aangifte te doen bij de plaatselijke politie.
11.Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de trigger altijd binnen uw gezichtsveld te houden.
12.In geval van schade of defecten aan de trigger is het huurder niet toegestaan deze verder te gebruiken indien dit kan leiden tot verergering van schade of defecten.
13.In geval van schade of defecten aan de trigger stelt de huurder onmiddellijk verhuurder hiervan in kennis en volgt zijn instructies op. Huurder is verplicht met het oog op de verzekering van verhuurder alle mogelijke bescheiden die betrekking hebben op de gebeurtenis, zo spoedig mogelijk aan verhuurder te overhandigen.
14.Triggerrijden.nl is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde trigger naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 8
Aansprakelijkheid
1.Huurder wordt verondersteld de trigger in onbeschadigde toestand te hebben gehuurd, tenzij er een schaderapportage voor verhuurder aan huurder heeft plaatsgevonden.
2.De trigger is W.A. verzekerd. Allen voor materiële schade en niet voor inzittenden. Eventuele schade wordt verhaald op de huurder. De verhuurder is niet/nooit aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder of persoonlijk letsel ontstaan bij gebruik van de trigger.
3.Wij willen u er nogmaals op wijzigen om eventueel bij uw eigen verzekeraar te vragen betreft eventuele gevolgen.